HƯỚNG DẪN CINEMA 4D CƠ BẢN BÀI 7: BASIC SELECTION, HIERARCHIES