PHÔNG XANH THẦN THÁNH, RẤT QUAN TRỌNG TRONG KỸ XẢO