HIỂU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PARTICULAR MULTIPLE SYSTEMS